Ogólne Warunki Sprzedazy

spólki Ronal Polska Sp. z o.o. z siedziba w Walbrzychu

dotyczace transakcji handlowych zawieranych bez udzialu konsumentów (B2B), tj. z przedsiebiorcami w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej

I. Postanowienia ogólne.

1. Definicje:

a) OWS – Ogólne Warunki Sprzedazy spólki Ronal Polska Sp. z o.o. z siedziba w Walbrzychu ul. Wroclawska 95, 58-306 Walbrzych, Polska, numer KRS: 0000073683, REGON: 930751114, NIP: 8971015698 kapital zakladowy: 270.000.000 PLN dotyczace transakcji handlowych zawieranych bez udzialu konsumentów (B2B), tj. z przedsiebiorcami w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej;

b) Sprzedajacy – spólka Ronal Polska Sp. z o.o. z siedziba w Walbrzychu;

c) Kupujacy – przedsiebiorca w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej;

d) Strony – Sprzedajacy i Kupujacy;

e) Towary– rzeczy ruchome (tarcze kól oraz przeznaczone do nich akcesoria) i uslugi, które sa sprzedawane przez Sprzedajacego, przeznaczone na rynek wtórny (After Market) ;

f) Strona internetowa Sprzedajacego – strona www.ronal-wheels.com za posrednictwem której Kupujacy moze zapoznac sie z towarami Sprzedajacego i skladac zamówienia w przypadku dokonania rejestracji zgodnie ze znajdujacymi sie na niej wskazówkami;

g) Umowa – stosunek laczacy Strony tylko i wylacznie w zakresie sprzedazy zamówionych przez Kupujacego towarów. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwila Potwierdzenia otrzymania/przyjecia Zamówienia przez Sprzedajacego na warunkach przewidzianych w niniejszych OWS. Zawarcie umowy na zasadach przewidzianych w OWS nie stanowi jakiegokolwiek innego stosunku prawnego niz to wynika z OWS, w szczególnosci stosunku agencji, joint venture, przedstawicielstwa, dystrybucji, franszyzy, spólki itp. ;

h) Zamówienie - stanowi wiazaca oferte zakupu towarów i uslug w rozumieniu przepisów art. 66 § 1 kodeksu cywilnego zlozona przez Kupujacego telefonicznie, na pismie lub na stronie internetowej Sprzedajacego;

i) Potwierdzenie otrzymania Zamówienia – dotyczy zamówien dokonywanych za posrednictwem strony internetowej Sprzedajacego. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia jest oswiadczeniem Sprzedajacego o przyjeciu zamówienia do realizacji na zasadach w nim wskazanych. Wysylane jest automatycznie na podany przy skladaniu Zamówienia przez Kupujacego adres poczty elektronicznej. Potwierdzenia otrzymania zamówienia zawiera numer i date potwierdzenia zlecenia, specyfikacje zamówionego towaru, jego ilosc i cene, warunki platnosci, warunki dostawy oraz adres wysylkowy;

j) Potwierdzenie przyjecia zamówienia – oswiadczenie Sprzedajacego o przyjeciu Zamówienia do realizacji na warunkach przewidzianych w niniejszych OWS. Oswiadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim moze byc zlozone ustnie (podczas rozmowy telefonicznej) lub wyslane w formie tekstowej (list, e-mail, faxs) na adres wskazany przez Kupujacego w Zamówieniu;

k) Indywidualne ustalenia Stron – indywidualnie wynegocjowane przez Kupujacego warunki sprzedazy odbiegajace od warunków okreslonych w OWS i zaakceptowane przez Sprzedajacego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Indywidualne ustalenia Stron wiaza tylko w zakresie jakiego dotycza, w pozostalym zakresie obowiazuja OWS;

l) Podstawienie towaru do dyspozycji Kupujacego – oznacza, ze towar jest gotowy do odbioru przez Kupujacego w magazynie Sprzedajacego w Walbrzychu, a w przypadku zamówienia obejmujacego co najmniej 4 sztuki towaru w miejscu wskazanym przez Kupujacego w zamówieniu;

m) Sila wyzsza – przez sile wyzsza strony rozumieja ograniczenia uniemozliwiajace wykonanie Sprzedajacemu umowy w calosci lub w czesci, a takze niemoznosc jej terminowego wykonania m.in. z takich przyczyn jak pozar, powódz, warunki atmosferyczne, wydarzenia polityczne, strajki,lokouty, niezawinione przez Sprzedajacego zaklócenia funkcjonowania przedsiebiorstwa Sprzedajacego, brak mozliwosci realizacji zamówienia z powodu nie wywiazania sie z umowy przez kontrahentów Sprzedajacego bez wzgledu na przyczyne;

2. OWS maja zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych przez Sprzedajacego w stosunkach BTB i stanowia ich integralna czesc. Sprzedajacy nie wyraza zgody na stosowanie przez Kupujacego jakichkolwiek wlasnych wzorów, warunków, klauzul, postanowien, zmian etc. w ramach zawieranych umów na podstawie niniejszych OWS, w zwiazku z czym Strony wylaczaja mozliwosc stosowania lub ustalania przez Kupujacego wlasnych warunków, wzorów, regulaminów etc. Sprzedajacy odrzuca wszelkie warunki, regulaminy, zastrzezenia, zmiany itp. Kupujacego zawarte w sporzadzonych przez Kupujacego dokumentach zarówno przed jak i w trakcie realizacji umowy. Sprzedajacy dopuszcza mozliwosc wprowadzenia do Umowy Indywidualnych ustalen Stron.

3. Niniejsze OWS beda uznane za zaakceptowane przez Kupujacego z chwila zlozenia Zamówienia. Akceptujac niniejsze OWS Kupujacy oswiadcza, ze jest przedsiebiorca oraz ze transakcja sprzedazy przeprowadzona zgodnie z niniejszymi OWS jest bezposrednio zwiazana z prowadzona przez niego dzialalnoscia gospodarcza lub zawodowa (w innym przypadku Kupujacy nie moze zlozyc zamówienia) oraz ze nie bedzie stosowal zadnych wlasnych wzorów, o których mowa w ust. 2 w zakresie uregulowanym niniejszymi OWS. Na zyczenie Sprzedajacego lub przy skladaniu pierwszego zamówienia Kupujacy zobowiazany jest przedstawic Sprzedajacego nastepujace dokumenty: Potwierdzenie nadania numeru NIP, Zaswiadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz wyciag z KRS. Do czasu przedstawienia przez Kupujacego wszystkich wymaganych przez Sprzedajacego dokumentów Sprzedajacy ma prawo powstrzymac sie z wykonaniem wszelkich obowiazków wynikajacych z OWS.

4. OWS sa ogólnie dostepne w siedzibie spólki i umieszczone na stronie internetowej Sprzedajacego. Jezeli Strony pozostaja w stalych relacjach handlowych Sprzedajacy nie ma obowiazku informowania Kupujacego o zmianie OWS w przypadku zawierania kolejnych umów. Zmienione OWS beda udostepnione przez Sprzedajacego na stronie internetowej Sprzedajacego.

5. Kazda Umowa zawarta pomiedzy Stronami podlega OWS obowiazujacym w chwili zlozenia Zamówienia przez Kupujacego. Obecnie obowiazujace OWS maja zastosowanie do wszystkich Umów do czasu ich odwolania lub wydania nowych OWS i zastepuja poprzednie OWS (z wyjatkiem zamówien zlozonych i przyjetych do realizacji przez Sprzedajacego w okresie obowiazywania poprzednich OWS).

6. Sprzedajacy zachowuje wszelkie prawa wlasnosci intelektualnej, w tym potencjalne prawa autorskie, prawa do oprogramowania i baz danych, a takze prawa do ilustracji, rysunków, kosztorysów, kalkulacji technicznych, projektów i innych dokumentów. Udostepnione materialy, szczególnie jezeli zostaly oznaczone jako takie, moga równiez stanowic tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wszelkie materialy, o których mowa w zdaniu poprzednim nie moga byc udostepniane osobom trzecim bez wczesniejszej, wyraznej zgody Sprzedajacego udzielonej w formie tekstowej (np. w formie listu, e-maila, faksu) i zostana niezwlocznie zwrócone na pierwsze zadanie Sprzedajacego lub w przypadku, gdy zamówienie nie zostanie zlozone.

II. Zawarcie umowy.

1. Wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedajacego, publikacje, prezentacje oraz wszelkie inne informacje i materialy o towarach Sprzedajacego, w tym w szczególnosci: katalogi, prospekty, ilustracje, zdjecia, rysunki, dane lub parametry techniczne, ceny itp. nie stanowia oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (nawet jesli znajduje sie przy nich cena), a wylacznie zaproszenie do zawarcia umowy w zakresie w nich wymienionym. Wszelkie informacje na temat wagi i wymiarów zostaly podane w przyblizeniu, maja wylacznie charakter informacyjny i moga w kazdym czasie ulec zmianie z uwagi na zmiane technologii, innowacje itp., chyba ze zostaly wyraznie okreslone jako wiazace. Sprzedajacy moze bez zgody Kupujacego dokonywac zmian w wygladzie i sposobie wykonania towarów, które odzwierciedlaja postep technologiczny, sa niezbedne z innych przyczyn lub sa korzystne dla Kupujacego.

2. Kosztorysy nie maja wiazacego charakteru, chyba ze zostaly wyraznie oznaczone jako wiazace przez Strony.

3. Zamówienie zostaje zlozone albo:

a) podczas rozmowy telefonicznej wraz z co najmniej: podaniem nazwy towaru, ilosci towaru z podaniem numeru katalogowego, wskazaniem danych umozliwiajacych wystawienie faktury VAT;

b) z chwila jego doreczenia Sprzedajacemu w formie tekstowej (listem poleconym, faxem na numer telefonu: 74 840 70 40 lub 74 840 70 74, poczta elektroniczna na e-mail: sales.pl@ronalgroup.com) wraz z co najmniej: podaniem nazwy towaru, ilosci towaru z podaniem numeru katalogowego, wskazaniem danych umozliwiajacych wystawienie faktury VAT, zlozeniem oswiadczenia o wyrazeniu zgody na wystawianie faktur VAT bez podpisu Kupujacego, podpis i pieczec osoby upowaznionej do skladania zamówien, pieczecia firmy;

c) z chwila klikniecia przycisku „kup” na stronie internetowej Sprzedajacego. Przed kliknieciem przycisku „kup” nalezy wprowadzic wymagane dane oraz zaznaczyc pole akceptacji niniejszych OWS. Sprzedajacy niezwlocznie potwierdzi otrzymanie Zamówienia.

4. Kupujacy nie moze w jakikolwiek sposób anulowac zlozonego zamówienia bez wyraznej, pisemnej zgody Sprzedajacego. Sprzedajacy w przypadku anulowania zamówienia na warunkach przewidzianych w zdaniu poprzednim ma prawo obciazyc Kupujacego kosztami jakie poniósl w zwiazku z anulowaniem zamówienia przez Kupujacego. Nie stosuje sie art. 66 1 § 1-3 k.c.

5. Sprzedajacy potwierdzi przyjecie zamówienia w terminie 2 tygodni liczac od dnia otrzymania zamówienia wskazujac jednoczesnie przyblizony termin podstawienia zamówionego towaru do dyspozycji Kupujacego. Brak potwierdzenia przyjecia zamówienia w w/w terminie nie stanowi w zadnym wypadku milczacego przyjecia zamówienia, stanowi zas o odmowie zawarcia umowy przez Sprzedajacego (odmowie przyjecia zamówienia). Sprzedajacy nie jest zwiazany zamówieniem Kupujacego, nie ma obowiazku jego przyjecia i podania przyczyny odmowy przyjecia zamówienia.

6. Potwierdzenie przyjecia Zamówienia moze uwzgledniac indywidulane ustalenia Stron, jednakze ich akceptacja musi zostac wyraznie wyartykulowana przez Sprzedajacego w tresci Potwierdzenia przyjecia zamówienia. Indywidualne ustalenia stron maja pierwszenstwo przed postanowieniami OWS tylko w zakresie w jakim je zmieniaja, w pozostalym zakresie obowiazuja OWS.

7. W przypadku gdy z powodu sily wyzszej realizacja zamówienia przez Sprzedajacego bedzie utrudniona lub niemozliwa w calosci lub w czesci Kupujacemu nie beda przyslugiwaly zadne roszczenie z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z powodu sily wyzszej.

III. Ceny, warunki platnosci, potwierdzanie salda,

1. Ceny zostaly wyrazone w Zlotych Polskich, chyba ze wyraznie wskazano inna walute. Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany ceny zamówionego towaru do 5% ceny zamówionego towaru, która podlega fakturowaniu, w terminie do czterech miesiecy od zawarcia umowy, jezeli od jej zawarcia doszlo do wyraznego wzrostu istotnych kosztów lub plac w wysokosci równej podwyzce ceny.

2. Ceny sa cenami netto i zostana powiekszone o podatek od towarów i uslug wg stawek obowiazujacych w dniu wystawienia faktury VAT.

3. Sprzedajacy wystawi fakture VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami i doreczy ja Kupujacemu przy odbiorze, przesle listem lub w inny ustalony z Kupujacym sposób.

4. O ile nie zastrzezono inaczej w potwierdzeniu otrzymania/przyjecia zamówienia, w celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci cena nie obejmuje kosztów transportu, rozladunku, ubezpieczenia towarów etc. Jednakze w przypadku zamówienia przez Kupujacego co najmniej 4 sztuk towaru w cene wliczony jest koszt transportu, z wylaczeniem kosztów ubezpieczenia towarów. W kazdym przypadku Sprzedajacy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za towar od chwili przekazania go Kupujacemu/przewoznikowi.

5. Kupujacy zobowiazany jest do zaplaty ceny w Zlotych Polskich w gotówce/przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w wystawionej przez Sprzedajacego fakturze VAT. Termin zaplaty zostanie wskazany przez Sprzedajacego w fakturze VAT. Za dzien zaplaty uznaje sie dzien zaksiegowania wplaty na rachunku bankowym Sprzedajacego albo dzien zaplaty gotówka.

6. W przypadku koniecznosci podjecia przez Sprzedajacego jakichkolwiek czynnosci majacych na celu dochodzenie zaplaty ceny od Kupujacego, w szczególnosci tj. czynnosci windykacyjne, sadowe, egzekucyjne z uwagi na brak terminowej zaplaty ceny przez Kupujacego, Kupujacy pokryje wszystkie poniesione przez Sprzedajacego w tym celu koszty, a w szczególnosci koszty ponaglan, wezwan do zaplaty, wszelkich oplat i kosztów, obslugi prawnej itp.

7. W przypadku gdyby z jakichkolwiek przyczyn Kupujacy nie otrzymalby faktury VAT zobowiazany jest poinformowac o tym Sprzedajacego w terminie 7 dni liczac od daty odbioru zamówionego towaru i dokonac zaplaty ceny w terminie 30 dni liczac od dnia podstawienia do dyspozycji Kupujacego zamówionego towaru nawet jesli w tym czasie nie otrzyma faktury VAT.

8. W sytuacji gdy Kupujacy nie reguluje chocby jednej platnosci w terminie Sprzedajacy ma prawo powstrzymania sie z realizacja kolejnych zamówien do czasu uregulowania przez Kupujacego wymagalnych zobowiazan oraz zadania przedplaty/zaliczki na realizacje kazdego kolejnego zamówienia, a wszystkie dotychczasowe zobowiazania Kupujacego staja sie natychmiast wymagalne w zakresie w jakim towary zostaly podstawione przez Sprzedajacego do dyspozycji Kupujacego. Brak uiszczenia przez Kupujacego przedplaty/zaliczki we wskazanym przez Sprzedajacego terminie uprawnia Sprzedajacego do odstapienia od wykonania umowy. 9. Kupujacy nie ma prawa dokonywania jakichkolwiek potracen swoich wierzytelnosci wzgledem Sprzedajacego z wierzytelnosci Sprzedajacego wynikajacych z umowy ani dokonywania kompensat roszczen wzajemnych. Wszelkie odliczenia ustalonych ze Sprzedajacym rabatów, upustów, bonifikat itp. wymagaja pisemnej zgody Sprzedajacego pod rygorem niewaznosci.

10. Sprzedajacy, po uprzednim wyrazeniu zgody w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, dopuszcza mozliwosc przyjmowania weksli i czeków w formie zaplaty. W przypadku wyrazenia zgody na taka forme platnosci platnosc zostanie uznana za dokonana wylacznie po ich spieniezeniu. Koszty dyskonta ponosi Kupujacy.

11. Potwierdzenie salda wystawione przez Sprzedajacego, do którego Kupujacy nie zlozyl pisemnego sprzeciwu w terminie trzech tygodni od dnia jego doreczenia listem, mailem lub faxem, stanowi uznanie przez Kupujacego zobowiazan zen wynikajacych.

III. Zasady podstawienia zamówionego towaru do dyspozycji Kupujacego, odbiór towaru.

1. Sprzedajacy na 5 dni przed uplywem przyblizonego terminu podstawienia towaru do dyspozycji Kupujacego poinformuje Kupujacego telefonicznie, listownie, w drodze wiadomosci e-mail lub faxem o dacie podstawienia do dyspozycji Kupujacego zamówionego towaru. Do dnia podstawienia zamówionego towaru do dyspozycji Kupujacego Kupujacy zobowiazany jest do wyjasnienia wszystkich kwestii handlowych i technicznych wymaganych przez Sprzedajacego oraz spelnienia przez Kupujacego wszystkich przyjetych na siebie zobowiazan, w szczególnosci do dostarczenia wymaganych przez Sprzedajacego dokumentów, oficjalnych zaswiadczen, zgód oswiadczen etc. oraz uiszczenia wymaganej przedplaty/zaliczki. W przypadku niespelnienia powyzszych warunków termin podstawienia towaru do dyspozycji Kupujacego zostanie odpowiednio przedluzony z przyczyn lezacych po stronie Kupujacego.

2. Kupujacy zobowiazany jest do odebrania zamówionego towaru w dniu podstawienia zamówionego towaru przez Sprzedajacego do dyspozycji Kupujacego. Od dnia nastepnego po dniu podstawienia towaru do dyspozycji Kupujacego Kupujacy bedzie pozostawal w zwloce z odebraniem towaru. 3. Kupujacy zobowiazany jest do szczególnie starannego zbadania towaru w chwili jego podstawienia do dyspozycji Kupujacego pod wzgledem zgodnosci odbieranego towaru z zamówieniem, w szczególnosci rodzaju i ilosci towaru oraz pod katem ewentualnych uszkodzen towaru i wad opakowania. Jezeli zostana stwierdzone uszkodzenia lub braki, konieczne jest sporzadzenie protokolu w obecnosci pracownika Sprzedajacego, kuriera lub pracownika firmy transportowej, która dostarczyla towar. Po zbadaniu towaru podpisany zostanie list przewozowy, w którym nalezy uwzglednic wszystkie ewentualne zastrzezenia, wady pod rygorem braku mozliwosci powolywania sie na nie przez Kupujacego po dokonaniu odbioru. Brak jakichkolwiek zastrzezen wpisanych przez Kupujacego w chwili odbioru towaru jest równoznaczny z brakiem jakichkolwiek wad, uwag czy zastrzezen odnosnie odbieranego towaru.

4. W przypadku zaistnienia sily wyzszej termin podstawienia zamówionego towaru do dyspozycji Kupujacego ulega odpowiedniemu przedluzeniu o okres wystepowania sily wyzszej. Sprzedajacy niezwlocznie poinformuje Kupujacego o zaistnieniu sily wyzszej oraz jej ustapieniu. W sytuacji gdyby okazalo sie, iz zamówienie nie moze zostac zrealizowane z powodu sily wyzszej, która trwa dluzej niz 30 dni strony maja prawo do odstapienia od umowy bez prawa zadania odszkodowania.

5. W przypadku zaistnienia sily wyzszej Sprzedajacy ma prawo odstapic od realizacji przyjetego zamówienia bez prawa Kupujacego do zadania jakiegokolwiek odszkodowania w terminie 2 tygodni od zaistnienia sily wyzszej. W przypadku odstapienia od realizacji przyjetego zamówienia z powodu sily wyzszej Sprzedajacy zwróci Kupujacemu wszystkie uiszczone na rzecz Sprzedajacego platnosci bez odsetek w terminie 30 dni od zlozenia oswiadczenia o odstapieniu. Jakiekolwiek roszczenia Kupujacego dotyczace niewykonania badz nienalezytego wykonania umowy, poza wyraznie przewidzianymi w tresci niniejszych OWS, zostaja wylaczone w najszerszym dozwolonym przez obowiazujace przepisy prawa zakresie.

6. Jezeli Kupujacy nie dokona odbioru podstawionego do jego dyspozycji towaru w terminie, o którym mowa w ust. 1 bez wzgledu na przyczyne swojego opóznienia, zobowiazany jest do zaplaty kary umownej w wysokosci 0,1 % wartosci zamówienia za kazdy dzien opóznienia Kupujacego w odbiorze towaru. Niezaleznie od obowiazku zaplaty kary umownej Kupujacy zobowiazany jest do pokrycia wszelkich poniesionych przez Sprzedajacego szkód, w tym kosztów zwiazanych z przechowywaniem/skladowaniem zamówionego przez Kupujacego towaru.

7. Jezeli Kupujacy nie dokona odbioru podstawionych do jego dyspozycji towarów w ciagu czterech miesiecy liczac od dnia podstawienia do dyspozycji Kupujacego zamówionego towaru Sprzedajacy moze odstapic od umowy oraz obciazyc Kupujacego kara umowna w wysokosci 30 % wartosci zamówienia, a takze kosztami, o których mowa w ust. 6. Sprzedajacy moze wykonac swoje prawo do odstapienia od umowy w terminie 10 dni roboczych po uplywie okresu czterech miesiecy liczac od dnia nastepnego po dniu podstawienia zamówionego towaru do dyspozycji Kupujacego.

8. Sprzedajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego ustalona w niniejszych OWS wysokosc kary umownej.

9. Kary umowne, o których mowa w OWS moga byc kumulowane przez Sprzedajacego i dochodzone przez Sprzedajacego równiez w przypadku odstapienia od umowy.

10. Z chwila podstawienia przez Sprzedajacego towaru do dyspozycji Kupujacego na Kupujacego przechodza wszystkie ciezary zwiazane z towarem oraz ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.

IV. Zabezpieczenie wierzytelnosci za zaplate ceny;

1. Sprzedajacy ma prawo uzaleznic realizacje przyjetego zamówienia od dokonania przez Kupujacego przedplaty, zaliczki na poczet zamówienia.

2. W celu zabezpieczenia zaplaty wszelkich zobowiazan Kupujacego wobec Sprzedajacego z tytulu realizacji umowy Kupujacy na pisemne zadanie Sprzedajacego wystawi i wreczy Sprzedajacemu weksel in blanco. W przypadku zaniechania spelnienia zadania, o którym mowa w zdaniu poprzednim Sprzedajacy moze odstapic od umowy bez potrzeby uprzedniego wzywania Kupujacego do spelnienia zadania. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy Sprzedajacy moze zlozyc w terminie miesiaca liczac od dnia nastepnego po dniu w którym Kupujacy zobowiazany byl do wystawienia weksla in blanco.

3. Sprzedajacy zastrzega sobie prawo wlasnosci towarów do momentu zaplaty pelnej ceny wraz ze wszystkimi naleznosciami, o których mowa w OWS bez wzgledu na miejsce skladowania przez Kupujacego towarów oraz zamontowania w innych towarach. Kupujacy moze dokonywac odsprzedazy towarów objetych zastrzezeniem prawa wlasnosci w ramach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. Kupujacy niniejszym dokonuje cesji swojego roszczenia wynikajacego z odsprzedazy towarów na rzecz Sprzedajacego jako zabezpieczenia zaplaty ceny, a na zadanie Sprzedajacego wskaze dluznika kazdej ze scedowanych wierzytelnosci. Cesja nie zwalnia Kupujacego z obowiazku zaplaty ceny za odsprzedane towary.

4. W przypadku zlozenia wniosku w przedmiocie ogloszenia upadlosci Kupujacego, Kupujacy zobowiazany jest do oznaczenia towaru w sposób wskazujacy istnienie zastrzezenia prawa wlasnosci na rzecz Sprzedajacego i niezwlocznego pisemnego poinformowania Sprzedajacego o fakcie zlozenia w/w wniosku przez Kupujacego lub inny uprawniony podmiot. Sprzedajacy ma prawo odstapic od umowy w terminie 3 miesiecy od powziecia wiedzy o zlozeniu wniosku o ogloszenie upadlosci Kupujacego oraz zazadac niezwlocznego zwrotu towarów na koszt i ryzyko Kupujacego.

5. W przypadku wszczecia postepowania egzekucyjnego wobec Kupujacego i zajecia towaru stanowiacego wlasnosc Sprzedajacego Kupujacy zobowiazany jest niezwlocznie poinformowac Komornika o zastrzezeniu prawa wlasnosci oraz Sprzedajacego o tym fakcie oraz wspóldzialac przy realizacji praw Sprzedajacego wzgledem podmiotu dokonujacego zajecia towaru w ramach wszelkich dopuszczalnych przez obowiazujace przepisy srodków.

6. Na zadanie Sprzedajacego Kupujacy zobowiazany jest do niezwlocznego udzielenia wszelkich informacji zadanych przez Sprzedajacego odnosnie towarów objetych zastrzezeniem wlasnosci.

7. Przetwarzanie i przeksztalcanie towaru bedacego przedmiotem umowy nastepuje na rzecz Sprzedajacego jako producenta bez wzgledu na wartosc poniesionych przez Kupujacego nakladów. Wszelka odpowiedzialnosc za skutki przetworzenia i przeksztalcenia towaru przez Kupujacego ponosi Kupujacy.

V. Rekojmia i gwarancja.

1. Strony niniejszym wylaczaja odpowiedzialnosc Sprzedajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne sprzedanych Kupujacemu towarów.

2. Sprzedajacy udziela gwarancji tylko wówczas gdy Kupujacy otrzymal odrebny dokument gwarancji. Jezeli Kupujacy otrzymal odrebny dokument gwarancji gwarancja udzielona jest na warunkach w nim okreslonych. Kupujacemu nie przysluguje roszczenie o wydanie dokumentu gwarancyjnego ani o udzielenie gwarancji.

VI. Odpowiedzialnosc

1. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialnosc Sprzedajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze odpowiedzialnosc z jakiegokolwiek innego tytulu (w szczególnosci odpowiedzialnosc deliktowa), zostaje wylaczona, z wyjatkiem winy umyslnej. Sprzedajacy nie odpowiada za ewentualne straty, szkody, utracone korzysci, koszty itp. poniesione przez Kupujacego w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy przez Sprzedajacego w calosci, w czesci, w tym we wskazanym przez Sprzedajacego terminie, chyba ze wynikly z winy umyslnej.

2. Jezeli dzialanie lub zaniechanie, które spowodowalo szkode, polegalo na niewykonaniu lub nienalezytym wykonaniu przez Sprzedajacego umowy i równoczesnie stanowilo podstawe odpowiedzialnosci deliktowej, Kupujacy ma prawo zazadac naprawienia takiej szkody wylacznie w oparciu o zasady przewidziane w OWS.

3. Jezeli Sprzedajacy ponosi odpowiedzialnosc za powstanie szkody jego odpowiedzialnosc ogranicza sie do platnosci kwoty pienieznej. Sprzedajacy nie jest zobowiazany do przywrócenia stanu poprzedniego, o ile nie postanowi inaczej.

4. Kupujacy ponosi wylaczna odpowiedzialnosc za wszelkie straty lub szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku z prowadzeniem przez niego dzialalnosci gospodarczej. Zatem, Kupujacy zobowiazuje sie zwolnic Sprzedajacego od odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen dochodzonych przez osoby trzecie, wynikajacych z prowadzenia przez Kupujacego dzialalnosci gospodarczej, z wylaczeniem zakresu, w jakim roszczenia takich osób trzecich zostaly spowodowane wina umyslna Sprzedajacego. W celu unikniecia watpliwosci niniejszy zapis ma jedynie na celu rozlozenie ryzyka zwiazanego z roszczeniami osób trzecich wynikajacymi z prowadzenia przez Kupujacego dzialalnosci gospodarczej pomiedzy Kupujacego, Sprzedajacego oraz czlonków grupy Sprzedajacego.

5. W zakresie w jakim odpowiedzialnosc Sprzedajacego jest wylaczona lub ograniczona na mocy OWS, takie wylaczenie lub ograniczenie odpowiedzialnosci dotyczy równiez wszystkich podmiotów o których mowa w art. 474 k.c., w szczególnosci czlonków grupy Sprzedajacego, pracowników, przedstawicieli, pelnomocników oraz innych osób dzialajacych na rzecz lub zlecenie Sprzedajacego w ramach zawartych ze Sprzedajacym umów.

VII. Postanowienia koncowe.

1. Wylacznym miejscem wykonywania wszelkich zobowiazan wynikajacych z umowy jest Walbrzych.

2. OWS podlegaja wylacznie prawo polskiemu i zgodnie z nim beda interpretowane. Umowa podlega wylacznie prawu polskiemu.

3. W odniesieniu do wszystkich sporów wynikajacych bezposrednio lub posrednio z umowy, sadem wylacznie wlasciwym jest sad wlasciwy dla siedziby Sprzedajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w szczególnosci przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Tytuly poszczególnych punktów niniejszych OWS wprowadzone zostaly jedynie dla ulatwienia poslugiwania sie tekstem i nie maja znaczenia prawnego a co za tym idzie tekst OWS nie moze byc interpretowany na ich podstawie.

6. Jezeli poszczególne postanowienia niniejszych OWS okazalyby sie niewazne lub nieskuteczne nie bedzie to mialo wplywu na waznosc i skutecznosc pozostalych postanowien. W takim przypadku strony zobowiazuja sie przyjac takie postanowienia, które odzwierciedlac beda uprzednia wole stron w sposób skuteczny, a w przypadku braku konsensu w powyzszym zakresie zastosowanie znajda odpowiednie przepisy obowiazujacego prawa.

Data ostatniej aktualizacji: 08.09.2014